El mercat immobiliari té unes regles que si es compleixen tots els agents que intervenen arriben màxims beneficis, mentre que si s’ignoren s’arriba a tenir pèrdues o ingressos més ajustats. Conèixer aquestes regles només s’aconsegueix observant el comportament de la resta d’agents